Menighedsrådsmøder. 2010 - 2012

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER

OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2012 KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 9/2012
1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg. Herunder kommende arrangementer.
4. Eventuelt.
Snoldelev, den 17. oktober 2012
P.M.V.Niels Eskildsen, Formand
Referat:
Afbud fra Inga Pedersen og Bjarne Corneliussen.
Ad 1) Protokollen godkendt
Ad 2) Aftale om plustid med organist Annette Simonsen gældende for 2013
Ad 3) Salmemaraton i Snoldelev den 6. november kl. 17.30 - 19.00.
Allehelgensgudstjeneste den 4. novemer kl. 19.00 med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen.
Kirsten Olsen, referent, Peter H. Christensen, Kirsten Jensen, Niels Christiansen, Niels Eskildsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG D.26. SEPTEMBER 2012 KL 19.00 . SNOLDELEV BYGADE 12
DAGSORDEN
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af Revisionsprotokolat vedrørende årsregnskab 2011.
5. Ansøgning fra Gadstrup-Snoldelev FDF.
6. Endeligt budget for 2013.
7. Eventuelt.
Snoldelev d 18-9-2012 P.M.V. Niels Juhl Eskildsen, formand.

Referat:
Alle menighedsrådsmedlemmer til stede og vikar Helene Hansen. Afbud fra Peter H. Christensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Takkekort fra Karen Elise Nabe-Nielsen (ved hendes sygeorlov).
Ad 3) Intet at bemærke.
Vi har afholdt orienterings- og opstillingsmøde og opstillet en liste.
Ad 4) Vi har godkendt Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2011.
Ad 5) Vi imødekommer deres ansøgning med 2.000,- kr.-
Ad 6) Provstiet har bevilliget 40.000,- kr yderligere, som bliver til kirkelige aktiviteter.
Ad 7) Medarbejdermøde den 1.11.2012 kl. 8.15
Referent Kirsten Olsen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen, Helene Hansen, Niels Eskildsen, Bjarne Corneliussen, Niels F. Christiansen.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 15 . AUGUST 2012 KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 7/2012
1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af kvartalsrapport.
5. Kommende arrangementer: bla. høstgudstjeneste
6. Menighedsrådsvalg
7. Næste møde
8. Eventuelt.
Snoldelev, den 7. august 2012
P.M.V.
Niels Eskildsen, Formand.
Referat:
Alle Menighedsrådsmedlemmer til stede og vikar Helene Hansen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Karen Elise Nabe-Nielsen er sygemeldt. Vikar Helene Hansen 50% i stillingen.
Ad 3) Film og Pizza i sep., okt., nov.
Julekoncert 4. dec. 2012.
Søndag den 9. dec. krybbespil kl. 14.00.
Udvalg: Der skal males vinduer i præstgården, udvendig - og kirken indvendigt.
Ad 4) Kvartalsrapport godkendt.
Ad 5) Høstgudstjeneste kl. 14.00 den 9. sept. med efterfølgende kagebord. Indsamling: KFUK´s sociale arbejde og Møltrup optagelseshjem.
Ad 6) Orienterings- og opstillingsmøde den 4. sept. i præstegården kl. 19.00.
Ad 7) Næste møde den 26. september kl. 19.00
Ad 8) /
Referent Kirsten Olsen, Bjarne Corneliussen, Niels Christiansen, Helene Hansen, Peter H. Christensen, Inga Pedersen. Kirsten Jensen og Niels Eskildsen.
 

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 20. JUNI 2012 KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 6/2012

1.Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af budget 2013.
5. Menighedsrådsvalg.
6. Aftensang 3. juli, hvem vil deltage?
7. Nedtagning af flag i sommerferien.
8. Personale.
9. Eventuelt.
Snoldelev, den 14. juni 2012

P.M.V. Niels Eskildsen, Formand
Referat:
Afbud fra Bjarne Corneliussen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Vi er ikke med i fælles hjemmeside, hvilket er accepteret af provstiet.
Ad 3) Vellykket tur til Fyn - Valdemar Slot. Vellykket Havefest. ca. 170 til spisning.
Ad 4) Budget 2013 godkendt foreløbigt med en kirkelig ligning på 1.513.178,- kr.
Ad 5) Punktet er på igen på mødet i august.
Ad 6) Aftensang 3. juli ved menighedsrådet.
Ad 7) Flaget er hejst om søndagen i juli og august, og kirken er åben.
Ad 8) Vi drøftede punktet.
Ad 9) Kaffeansvarlig - Inga - ved menighedsrådsmøder.
Referent Kirsten Olsen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, K.E. Nabe-Nielsen, Niels F. Christiansen, Peter H. Christensen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG

D. 9. MAJ 2012KL 19.00 . SNOLDELEV BYGADE 12.

Vi begynder med kirkesyn kl 19.00 v parkeringsplads.
Derefter kaffe og menighedsrådsmøde.
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2012.
5. Gældende kirkegårdstakster. v. Niels Fejer Christiansen.
6. Eventuelt.

Snoldelev d 01-05-2012. P.M.V. Niels Juhl Eskildsen, formand.
Referat:
Alle menighedsrådsmedlemmer til stede.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Ingen meddelelser.
Ad 3) Gravstedsprotokollen er blevet digitaliseret.
Karen Elise orienterede om planer for en hjemmeside for hele provstiet. Vi forholder os kritisk til det.
Ad 4) Kvartalsrapporten godkendt.
Ad 5) Vi har gennemgået de gældende kirkegårdstakster. Vi forholder os meget kritiske.
Ad 6) /
Peter H. Christensen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, K.E. Nabe-Nielsen,Niels Christiansen, Bjarne Corneliussen, Kirsten Jensen, Kirsten Olse, referent.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG D.

18 APRIL 2012KL 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12.

1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Endelig godkendelse af regnskab for 2011.
5. Personale.
6. Eventuelt.Snoldelev d 12-4-2012, P.M.V. Niels Juhl Eskildsen, formand.
Referat:
Afbud fra Peter H. Christensen og Inga Pedersen og Bjarne Corneliussen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Vi indkalder vikar den 4. maj og 6.maj for kirkesanger og organist p.g.a. konfirmationer i Tune.
Ad 3) Præstegårdsudvalgsmøde den 25. april kl. 17.00 i præstegården.
Ad 4) Regnskabet fremlagt og godkendt for 2011. Kassebeholdning: 745.198,77
Ad 5) Orientering.
Ad 6) Menighedsplejen giver et tilskud på 200 kr.- til en weekendtur.
Referent Kirsten Olsen, K.E. Nabe-Nielsen, Kirsten Jensen, Niels Eskildsen og Niels Christiansen.
 

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIHEDSRÅDSMØDE ONSDAG d. 21 MARTS 2012 KL 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12.
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af regnskab for 2011.
5.Menighedsrådsvalg 2012.
Hvem fra menighedsrådet genopstiller?
Fastsættelse af dato for orientering og
Opstillingsmøde.
Tiltag fra vores side i forbindelse med valget.
6. Personale.
7. Eventuelt.
Snoldelev d 14 marts 2012,
P.M.V. Niels Juhl Eskildsen, formand.
Referat.
Alle rådsmedlemmer til stede, og Anne - Marie Eskildsen og Birgitte Kryger Hinrichsen, regnskabsførere.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Jesper Lindved Lorentzen er valgt som medarbejdernes repræsentant til menighedsrådet.
Ad 3) Salmemaraton i Snoldelev Kirke, onsdag den 11. april kl. 17.00.
Pinse på Herrens Mark, 2. Pinsedag.
Ad 4) Vi har gennemgået regnskabet og rettelser indarbejdes. Ny version fremlægges på næste møde i april.
Ad 5) Bjarne Corneliussen genopstiller ikke - øvrige genopstiller.
Tirsdag den 4. september: orienterings- og opstillingsmøde i præstegården.
Tiltag: punktet på til møde i juni.
Ad 6) Vikar for kordegn til 1. juni, foreløbigt.
Ad 7) /
Kirsten Olsen, referent, Niels Christiansen, Niels Eskildsen, Peter H. Christensen, Bjarne Corneliussen, K. E. Nabe- Nielsen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 15.FEBRUAR 2012 KL 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV

BYGADE 12.

1. Protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Datoer for aftensang sommer 2012.

5. Eventuelt.

Snoldelev d 9 februar 2012

P.M.V. Niels Juhl Eskildsen
Referat:
Afbud fra Peter H. Christensen.
Ad 1) Protokollen godkendt. Vi har fulgt op på anmærkningerne til punkt 2.
Ad 2) Temadag på Osted Friskole 1. marts 2012.* Hvorfor har Danmark brug for folkekirken? Optakt til menighedsrådsvalget i november.* kl.19-22.
Ad 3) /
Ad 4) 3.juli 2012. 17.juli 2012 og 7. august.
Menighedsrådet står for den første aften.
Ad 5) Medarbejdermøde den 20.marts kl. 8.15:
Tilbud på 4 lamper ca. 65.000 + moms. Vi indhenter et tilbud mere.
Referent Kirsten Olsen, Niels Eskildsen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen, Bjarne Corneliussen, K.E. Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 18 JANUAR 2012 KL 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV

BYGADE 12.

1. Protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Godkendelse af kvartalsrapport for 3 kvartal 2011.

5. Eventuelt nye lamper ved bageste parkeringsplads.

6. Medarbejdertur d.27. marts. Hvem vil stå for denne tur.

7. Evt.

Snoldelev d 11. jan. 2012

P.M.V. Niels Juhl Eskildsen, formand.
Referat.
Afbud fra Inga Pedersen.
Ad 1. Protokollen godkendt.
Ad 2. Kasseeftersyn 22.12.2011. Vi følger op på anmærkninger til næste møde.
Sogneindsamling den 4.3.2012 kl.10.00.
Ad 3. Fastelavnsgudstjeneste den 19. februar kl.13.00. Kirken giver et beløb til fastelavnsboller i samarbejde med Borgerforeningen.
Ad 4. Kvartalsrapport er forelagt og godkendt.
Ad 5. Vi ønsker 4 lamper, drøfter det og indhenter et tilbud til næste møde.
Ad 6. Inga og Kirsten O.
Ad 7. /
Kirsten Olsen, referent, Peter H. Christensen, Niels Eskildsen, K.E. Nabe-Nielsen, Bjarne Corneliussen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen.

2011

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 16. NOVEMBER 2011 KL.19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12.
Dagsorden nr. 9/2011
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Valg af formand.
5. Valg af næstformand.
6. Valg af kirkeværge.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af kontaktperson.
9. Valg af bygningskyndig.
10. Valg af underskriftsberettiget.
11. Dato for menighedsrådsmøder i 2012.
12. Eventuelt.
Snoldelev, den 9. november 2011
P.M.V. Niels Eskildsen, Formand
Referat.
Afbud fra Bjarne Corneliussen. Indkaldt Torben Jakobsen. Peter H. Christensen fraværende.
Ad 1) Protokol godkendt.
Ad 2) Vi fortsætter med vejkirkeordningen i 2012.
Vi har fået overdraget domænenavnet: www.snoldelevkirke.dk
Ad 3) Orientering ved Karen Elise Nabe-Nielsen.
Vi deltager i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 4/3 12.
Ad 4) Niels Eskildsen.
Ad 5) Niels Christiansen.
Ad 6) Niels Christiansen.
Ad 7) Kirsten Olsen.
Ad 8) Niels Eskildsen.
Ad 9) Bjarne Corneliussen.
Ad 10) Niels Christiansen, Niels Eskildsen.
Ad 11) 18/1, 15/2, 21/3, 18/4, 9/5, 20/6, 15/8, 26/9, 24/10, 21/11 2012.
Inga Pedersn, Torben Jakobsen, Kirsten Jensen, K.E. Nabe-Nielsen, Kirsten Jensen, Niels Eskildsen, Niels Christiansen (referent).
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12, ONSDAG DEN 12. OKTOBER 2011KL. 19.00
Dagsorden nr. 8/2011
1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Eventuelt.
Snoldelev, den 5. oktober 2011.
P.M.V. Niels Eskildsen,formand.
Referat:
Afbud fra Kirsten Jensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Otto Olsen Lange er ansat som gravermedhjælper og havemand til præstegårdshaven pr. 16. oktober 2011.
Jesper Lund fratræder den 16. oktober 2011.
Ad 3) Karen Elise orienterede om sogneaften og salmemaraton i Snoldelev Kirke. Begge aftner med stor tilslutning.
Ad 4) /
Referent Kirsten Olsen, Niels Christiansen, Peter H. Christensen, Bjarne Corneliussen, Inga Pedersen, K. E. Nabe- Nielsen, Niels Eskildsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER2011 KL. 19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 7/2011
1. Godkendelse af protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af regnskaber for 2010.
5. Pasning af præstegårdshave?
6. Eventuelt.
Snoldelev, den 14. september 2011.
P.M.V. Niels Eskildsen, formand.
Referat:
Afbud fra Niels F. Christiansen, Bjarne Corneliussen, Kirsten Jensen og Peter H. Christensen. Suppleanter indkaldt: Vibeke
Rude, Torben Jakobsen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved manuel ringning. Klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af 15.
sept. 2010.
Ad 3) Frivillig middag den 30. oktober.
Salmesangsmaraton i Snoldelev den 11. oktober kl. 17.30 - 19.
Ad 4) Revisionsprotokollat af den 25.8.11 vedrørende regnskab for 2010 : Snoldelev - Tune præstegårdskasse, godkendt.
Snoldelev kirkekasse, godkendt.
Ad 5) Punktet blev drøftet.
Ad 6) Der blev indsamlet 4047,- kr. ved høstgudstjenesten.
Medarbejdermøde den 4.oktober kl. 13.00.
Referent, Kirsten Olsen. Torben Jakobsen, Inga Pedersen, Vibeke Rude, Niels Eskildsen, Karen Elise Nabe- Nielsen.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 17. AUGUST 2011KL. 19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden 6/2011:
1. Godkendelse af protokol
2. Meddelelser fra formand
3. Orientering fra præster og udvalg
4. Godkendelse af kvartalsrapport
5. Skift af bankforbindelse fra Danske bank til Nordea
6.Høstgudstjeneste; fordeling af høstoffer, kagebord, traktor, mejertærsker på p-plads?
7. Opfølgning på kirkesyn
8. Eventuelt.
På menighedsrådets vegne, Niels J. Eskildsen. Formand.
Referat.
Alle rådsmedlemmer tilstede.
Ad 1) Protokollen godkendt for april og juni måned.
Ad 2) Forpagtningskontrakt godkendt for 5 år af Provstiudvalget.
Ad 3) Hospicepræst Marianne Ring står for gudstjeneste og sogneaften den 9. oktober 2011 kl. 19.00. V
Vi er blevet pålagt at tælle kirkegængere ved gudstjenester - af biskoppen - fra 1.7 - 31.12. 2011.
Orientering fra præstegårdsudvalget om nyt tag på præsteboligen i Tune.
Ad 4) Kvartalsrapport er godkendt.
Ad 5) Skift fra Danske Bank til Nordea.
Ad 6) Høstofferet: K.F.U.K.´s sociale arbejde og Møltrup Optagelseshjem.
Kagebord i præstegården efter gudstjenesten.
Ad 7) Vi har gennemgået rapporten efter kirkesyn og går i gang med at udbedre manglerne.
Ad 8) /
Referent Kirsten Olsen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen, Niels F. Christiansen, Bjarne Corneliussen, Niels Eskildsen,
Peter H. Christensen, K.E. Nabe-Nielsen.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 15. JUNI2011 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 5/2011
1. Protokol. (Udleveres på mødet).
2. Meddelelser fra formand.
2a) Ansøgning fra FDF
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af kvartalsrapport.
5. Godkendelse af budget 2012.
6. Nedtagning af flag i sommerperioden.
7. Aftensang d. 2. august kl. 19.00.
8. Eventuelt.
Snoldelev, den 8. juni 2011
P.M.V. Niels Eskildsen, formand.
Referat.
Afbud fra Karen Elise Nabe-Nielsen, Niels Eskildsen og Bjarne Corneliussen.
Ad 1) Udsættes til augustmødet.
Ad 2a) Vi giver 2000 kr.- til FDF´s landslejr.
Ad 3) Indslag om menighedsrådsvalget i november 2012 i præstegården, efter høstgudstjenesten kl. 14.00.
Vellykket Pinse på Herrens Mark. "En sand ørkenvandring".
Præstegårdsjorden er forpagtet til Søren Lagerbon.
Ad 4) Kvartalsrapport er godkendt.
Ad 5) Godkendt med en kirkelig ligning på 1.467.000
Ad 6) Menighedsrådet skiftes til at tage flaget ned i sommerferieperioden.
Ad 7) Et udvalg er nedsat til aftensang den 2.8.2011. V/Niels indkalder.
Ad 8) Sommerfesten den 19.06.2011
Kirsten Olsen (referent), Peter H. Christensen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 13. APRIL 2011 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 4/2011
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Spørgeskema fra provstiet vedr. kirkegården.
5. Indsamling af informationer til Stiftsrådet med udgangspunkt i spørgsmål til menighedsrådene i provstiet. Der henvises til
vedlagte brev fra Roskilde Stiftskontor samt bilag.
6. Eventuelt.
Snoldelev, den 6. april 2011
P.M.V.
Niels Eskildsen, formand.

Referat.
Afbud fra Peter H. hristensen og Bjarne Corneliussen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) /
Ad 3) Orientering om projekt: Kirken på vej.
Orientering om: Pinse på Herrens Mark 2011.
Kirketur til Haslev Kirke og Galleri Emmaus 21/8 2011.
Ad 4) Vi har udfyldt skema om kirkegårdens størrelse til provstiet.
Ad 5) Vi har udfyldt skema om vision for arbejdet i sognet. Vi skal styrke det lokale i sognet!
Ad 6) /
Kirsten Olsen (Referent), Kirksten Jensen, Niels Christiansen, Niels Eskildsen, K.E. Nabe-Nielsen, Inga Pedersen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 16. MARTS 2011 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 3/2011
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
3a. Pinse på Herrens Mark.
4. Eventuelt.
Snoldelev, den 9. marts 2011
P.M.V.
Niels Eskildsen,formand.
Referat.
Afbud fra Kirsten Jensen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Der blev samlet 8201,- kr. ind til Folkekrkens Nødhjælp.
Ad 3) Det var en god Fastelavnsgudstjeneste.
Præsterne har været i København med alle konfirmanderne. Riget - Domkirken - Helligåndskirken.
Ad 3a) Vi giver 5000,- kr. til gudstjenesten - Pinse på Herrens Mark.
Ad 4) Budgetmøde den 28. marts 2011 i Jyllinge.
Referent Kirsten Olsen, Niels Christiansen, Inga Pedersen, Bjarne Corneliussen, Niels Eskildsen, K. E. Nabe-Nielsen,
Peter H. Christensen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 16. FEBRUAR 2011KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 2/2011

1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2010.
5. Tur for ansatte og menighedsråd 30. marts 2011.
6. Eventuelt.
Snoldelev, den 9. februar 2011
P.M.V.
Niels Eskildsen,formand

Referat.
Afbud fra Kirsten Jensen og Bjarne Corneliussen.
Ad1) Protokollen godkendt.
Ad2) Regnskabsmøde i præstegårdskassen den 8.marts 11 i Tune kl. 18.00.
Ad3)
Kirketur den 21.august til Haslev Kirke og Galleri Emmaus.
Sogneaften den 9.oktober.
Aftensang i kirken den 5.juli, 19.juli, 2.august kl. 19.00
Ad4) Regnskabet for 2010 godkendt med en kassebeholdning på 498.803,15 kr.-
Ad5) Tur den 30/3 2011 for ansatte og menighedsråd.
Ad6) Medarbejdermøde den 5.april 2011 kl. 11.00.
Kirsten Olsen (referent), Niels Christiansen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, Peter H. Christensen, K.E. Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden nr.1/2011
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
3.a. Godkendelse af vedtægter for valgt kasserer og regnskabsfører.
4. Ting vi skal forberede til 2011.
Vedligeholdelse - arrangementer.
5. Bilag til regnskabsinstruks.
6. Eventuelt.
Snoldelev, den 12.januar 2011
P.M.V.
Niels Eskildsen, formand.
Referat.
Afbud fra Peter Haugaard Christensen.
Ad 1) Protokollen godkendt med følgende bemærkning: Ad 13: Niels Eskildsen, formand. Kirsten Olsen slettes som
underskriftsberettiget.
Ad 2) Orientering.
Ad 3) Radiogudstjeneste den 6. februar i Snoldelev Kirke kl. 10.00 med efterfølgende kaffe i præstegården.
Udvalg: Vi har indkøbt et informationsskab - og en støvsuger med lang slange!!!
Ad 3.a) Ny vedtægt for valgt kasserer og regnskabsfører godkendt.
Ad 4) Havefest den 19. juni 2011.
Pinse på Herrens Mark 13.6, 2. pinsedag på Mosede Fort.
Høstgudstjeneste 11.september 2011. Spillemandsmesse ved Jysk på Næsen.
Personaleudflugt den 30. marts 2011 ca. kl. 17.00.
Ad 5) Bilaget godkendt.
Ad 6) /
Kirsten Olsen, referent. Inga Pedersen, Kirsten Jensen, K.E. Nabe-Nielsen, Bjarne Corneliussen, Niels Eskildsen,
Niels Christiansen.

2010

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 17. NOVEMBER 2010 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden nr. 9/2010
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Skal vi deltage i sogneindsamling den 13. marts 2011?
5. Tilbud fra Falck om hjertestarter til Snoldelev kirke.
6. Dato for menighedsrådsmøder i 2011.
7. Valg af formand.
8. Valg af næstformand.
9. Valg af kirkeværge.
10. Valg af kasserer.
11. Valg af kontaktperson.
12. Valg af bygningskyndig.
13. Valg af underskriftsberettiget.
14. Eventuelt.
Snoldelev, den 10. november 2010
P.M.V.
Niels Eskildsen, formand.
Referat.
Afbud fra Kirsten Olsen og Peter H. Christensen.
Torben Jacobsen indkaldt som suppleant.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Der har været uanmeldt kasseeftersyn uden anmærkninger.
Ad 3) Det blev besluttet at støtte FDF Gadstrup-Snoldelev med 1000,- kr. til lejrtur.
Jesper Lund er ansat som gravermedhjælper.
Ad 4) Snoldelev Kirke deltager i sogneindsamlingen. Niels E. er indsamlingsleder.
Ad 5) Det undersøges, hvad andre kirker har gjort inden indkøb.
Ad 6) Hver 3. onsdag i måneden, dog undtaget 13/4, 12/10, og minus juli og december.
Ad 7) Niels Eskildsen.
Ad 8) Niels Christiansen.
Ad 9) Niels Christiansen.
Ad 10) Kirsten Olsen.
Ad 11) Niels Eskildsen
Ad 12) Bjarne Corneliussen.
Ad 13) Kirsten Olsen.
Ad 14) Intet nyt.
K.E. Nabe-Nielsen, Bjarne Corneliussen, Kirsten Jensen, Torben Jacobsen, Niels Eskildsen, Inga Pedersen, Niels Christiansen,
referent.

 

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 27. OKTOBER 2010 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden nr. 8/2010.
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Godkendelse af kvartalsrapporter for Snoldelev kirkekasse og Snoldelev-Tune præstegårdskasse for 3. kvt.
5. Anskaffelse af klaver til brug i kirken.
6. Arrangement for frivillige 31. oktober
7. Eventuelt.
Snoldelev, den21. oktober 2010.
P.M.V.
Niels Eskildsen,formand.
Referat.
Alle rådsmedlemmer til stede.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Vi har sendt en klage til arbejdstilsynet ang. klokkeringning.
Ad 3) Der har været en ansøger til gravermedhjælperstillingen, som kommer til samtale.
Ad 4) Vi har godkendt kvartalsrapporter for kirkekasse og præstegårdskasse.
Ad 5) Vi vedtog at anskaffe et klaver til kirken.
Ad 6) Vi bliver 22 i alt til arrangementet.
Ad 7) /
Kirsten Olsen, referent, Niels Christiansen, Kirsten Jensen, K.E. Nabe-Nielsen, Inga Pedersen, Bjarne Corneliussen,
Peter H. Christensen, Niels Eskildsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2010 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 7/2010.
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
4. Fremlæggelse af regnskaber godkendt af revisor, for Snoldelev kirkekasse og Snoldelev-Tune Præstegårdskasse.
5. Drøftelse af samarbejdsaftale omkring kirkelige fællesarrangementer i Roskilde Domprovsti.
6. Arrangement for frivillige 31. oktober
- planlægning.
7. Medarbejdermøde 12. oktober kl. 11.00 i konfirmandstuen Snoldelev Bygade.
8. Eventuelt.
Snoldelev, den 7. september 2010.
P.M.V.
Niels Eskildsen, formand.
Referat:
Afbud fra Bjarne Corneliussen.
Ad 1. Protokollen godkendt.
Ad 2. Indbydelse til FDF´s 80 års fødselsdag den 25/9 2010. Gave for 1000,- kr.
Arbejdstilsynet har været på besøg. 3 ting skal forbedres - åbne vinduer-bl.a. klokkeringning - støvsugerslange for
kort!!
Ad 3. Vi har ansat en klokkerdreng til at ringe mandag eftermiddag og i ferien (gravers ferie).
Meget fin høstgudstjeneste med efterfølgende kagebord + kaffe.
Ad 4. Snoldelev menighedsråd har fuld tillid til kasserernes arbejde. Underskrevet af alle tilstedeværende rådsmedlemmer.
Ad 5. Menighedsrådet vedtog ikke at gå ind i dette samarbejde på nuværende tidspunkt.
Ad 6. Vi vedtog at vi inviterer de frivillige til frokost d. 31. oktober.
Ad 7. Der indkaldes til mødet med dagsorden.
Ad 8. Høstofferet blev på: 4.814,- kr.
Kirsten Olsen er bevilliget kursus på Løgumkloster Højskole 15 - 21. november 2010.
Kirsten Olsen (referent), Kirsten Jensen, Niels Christiansen, Peter H. Christensen, K.E. Nabe-Nielsen, Inga Pedersen,
Niels Eskildsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 18. AUGUST 2010 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden nr. 6/2010
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Høstgudstjeneste:
- Fordeling af høstoffer
- Hjælp med kaffe – kage mm.
- Pyntning af kirke
5. Hjemmeside.
6. Eventuel løn til ringning på graverens fridage. Hvor meget kan vi tilbyde?
7. Kvartalsrapport til godkendelse.
8. Eventuelt.
Snoldelev, den 11. august 2010
P.M.V.
Niels Eskildsen,Formand.
Referat.
Afbud fra Karen Elise Nabe-Nielsen, Niels Eskildsen og Kirsten Jensen.
Ad 1. Protokollen godkendt.
Ad 2. /
Ad 3: Pedel ansat fra 1/9 2010. Jette Thirstrup.
Der har været syn på begge præsteboliger.
Ad 4: Møltrup Optagelseshjem og K.F.U.K´s sociale arbejde.
Ad 5: /
Ad 6:/
Ad 7: Kvartalsrapporter godkendt.
Ad 8: /
Kirsten Olsen (referent), Bjarne Corneliussen, Peter H. Christensen, Niels Fejer Christiansen, Inga Pedersen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE, ONSDAG DEN 16. JUNI 2010 KL.19.00
I KONFIRMANDSTUEN.
Dagsorden nr. 5/2010
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Ringning på graverens fridage og i ferier. Ringerlaug?
5. Planlægning af aftensang d. 29. juni. Valg af salmer og tekster.
6. Eventuelt.
Snoldelev, den 9. juni 2010
P.M.V.,Niels Eskildsen. Formand.
Referat.
Afbud fra Kirsten Jensen, Kirsten Olsen, Bjarne Corneliussen og Peter H. Christensen.
Ad 1) Jesper Lindved Lorentzen blev valgt som medarbejderrepræsentant den 24.marts 2010(Ad 5).
Vi modtog 19 ansøgninger til stillingen som organist (Ad 5)
Ad 2) Provstiudvalget har godkendt vores kirkegårdsvedtægt- og takster.
Ad 3) Pinse på Herrens Mark blev afholdt i Karlslunde Strandkirke pga. vejret, med ca. 400 deltagere.
Sommerfesten blev en stor succes med ca. 200 deltagere. Tak til FDF og de mange frivillige hjælpere.
Inger Jensen stopper som pedel.
Årets høstgudstjeneste bliver den 12/9 kl. 15.00.
Ad 4) Ringerlauget kontaktes angående ringning om mandagen og på graverens øvrige fridage.
Ad 5) Der blev valgt 5 salmer.
Niels Christiansen (referent), Niels Eskildsen, Inga Pedersen og K.E. Nabe-Nielsen.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER KIRKESYN OG OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010
KL.19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Dagsorden nr. 4/2010.
Vi starter med Kirkesyn kl. 19.00, herefter Menighedsrådsmøde:
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Behandling og godkendelse af Budget 2011 for Snoldelev Kirkekasse.
5. Ansættelse af organist.
6. Endelig godkendelse af Kirkegårdsvedtægt.
7. Eventuelt.
Snoldelev, den 12. maj 2010
P.M.V.
Niels Eskildsen, Formand.
Referat.
Afbud fra Karen Elise Nabe-Nielsen.
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Ingen meddelelser.
Ad 3) Ingen menddelelser.
Ad 4) Menighedsrådet har behandlet og godkendt budget 2011 med en kirkelig ligning på 1.620.000, kr.
Ad 5) Vi har enstemmigt ansat Annette Lindbjerg Simonsen som organist ved Tune og Snoldelev kirker.
Ad 6) Kirkegårdsvedtægten er godkendt.
Ad 7) Aftensang i kirken den 29.juni 2010 kl. 19.00 - menighedsrådet står for aftenen.
Kirsten Olsen(referant), Niels Eskildsen, Niels Christiansen, Peter H. Christensen, Bjarne Corneliussen, Inga Pedersen,
Kirsten Jensen.
SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 21. APRIL 2010 KL.19.00 I
KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12.
Dagsorden nr. 3/2010
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Kirkegårdsvedtægt, priser m.m.
5. Gravermedhjælp: Status samt handling.
6. Behandling af kvartalsrapporter for Snoldelev kirkekasse og Snoldelev-Tune præstegårdskasse.
7. Eventuelt.
Snoldelev, den 15. april 2010
P.M.V.
Niels Eskildsen, formand.
Referat.
Afbud fra Peter H. Christensen og Bjarne Corneliussen.
Ad 1)
ad 3. Vi deler udgift om Pinse på Herrens Mark med Tune (ialt 5000,- kr.)
ad 6. Bent Lønborg kalker kirken.
Protokollen godkendt.
Ad 2) Der er udvalgt 3 til prøvespil og samtale til organiststillingen.
Ad 3) Tur til Sverige den 7.maj 2010. Dalby Kirke, Lund og Elly Elm, Örkelljunga.
Inger Jensen har sagt op som pedel i præstegården.
Ad 4) Vi følger Gadstrups priser med takststigning over 5 år under protest.
Ad 5) Vi arbejder videre.
Ad 6) Kvartalsrapporter godkendt.
Ad 7) /
Referent Kirsten Olsen, K.E.Nabe-Nielsen, Kirsten Jensen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, Niels F. Christiansen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD AFHOLDER OFFENTLIGT REGNSKABSMØDE ONSDAG DEN 17. MARTS 2010 KL.20.00 I
KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr. 2/2010
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Meddelelser fra præster og udvalg.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Snoldelev kirkekasse 2009.
5. Drøftelse og godkendelse af ny kirkegårdsvedtægt.
6. Tilbud på kalkning af kirke. Valg af entreprenør.
6a. Kvalifikationsløn til organisten.
7. Eventuelt.
Snoldelev, den 9. marts 2010
P.M.V.
Niels Eskildsen, Formand.
Referat.
Alle rådsmedlemmer var til stede.
Ad 1)
Peter H. Christensens sygeorlov skyldtes et brækket ben.
Protokollen godkendt.
Ad 2)
Peter H. Christensen fik overrakt en gave i anledning af 25 års jubilæum den 1/3 2010.
7.911,00 kr. indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp.
Medarbejdermøde den 24/3 2010 kl. 10.00.
Aftensang i kirken 29/6 2010 ved menighedsrådet.
Ad 3)
Pinse på Herrens Mark 24. maj 2010.
Sogneaften 10. oktober 2010.
Der skal være mere varme i kirken.
Ad 4)
Regnskabet godkendt med en kassebeholdning på 420.422,75 kr. i 2009.
Ad 5)
Vi udregner faktiske udgifter.
Ad 6)
Tilbudene undersøges mere.
Kalkning i uge 21-22.
Ad 6a)
Vi godkender det.
Ad 7)
Udvalg til organiststilling: Karen Elise Nabe-Nielsen og Peter H. Christensen. Niels Eskildsen og Kirsten Jensen.

Referent Kirsten Olsen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen, Niels Eskildsen, Bjarne Corneliussen, Peter H. Christensen,
K.E. Nabe-Nielsen, Inga Pedersen.

Snoldelev Menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde onsdag den 17. februar 2010 kl.19.00 i konfirmandstuen,
Snoldelev Bygade 12.

Dagsorden:
1. Protokol.
2. Meddelelser fra formand.
3. Orientering fra præster og udvalg.
Herunder: Evaluering af Adventsfest. Krybbespil. (Vi skal have løst et sceneproblem).Nytårsdag. Nytårsmønstring.
Kyndelmisse. Skal vi vedblive med disse arrangementer, eller?

Omtale af kommende arrangementer, bl.a. Fastelavn.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2010 i praksis. Pinse på Herrens mark 2010.

Orientering om Pastor Peter H. Christensens sygeorlov.

  • Forslag om indsamling til katastrofen på Haiti.

4. Vedtagelse af tillæg til kirkegårdsvedtægt.
5. Til orientering:
Regnskab 2009 samt byggeregnskab handicaptoilet.
Overskud på driftsrammen ønskes anvendt til? (Kr. 72.090).
6. Kalkning af kirke, indhentning af tilbud.
7. Eventuelt.
Snoldelev, 10. februar 2010. På menighedsrådets vegne
Niels Juhl Eskildsen, formand
Referat:
Afbud: Kirsten Olsen, Bjarne Corneliussen, Peter H. Christensen (sygeorlov).
Ad 1) Protokollen godkendt.
Ad 2) Snoldelev Sogn har indsendt oplysninger om energiforbrug (el, olie, naturgas) med henblik på fælles indkøb i Roskilde
Domprovsti.
Kordegn Nete Agerskov Jensen overtager bogføring, kvartalsrapporter og årsregnskab fra Inga Pedersen pr. 1. Marts 2010.
Fremtidigt honorar til menighedsrådets kasserer aftales på næste menighedsrådsmøde.
Ad 3) Planlægning af Krybbespil påbegyndes i august, så sceneopsætning og andre elementer kan arrangeres i god tid.
Aktivitetsudvalget orienterede om planlagte arrangementer i det kommende år. Tidspunkt/dato annonceres på hjemmesiden
og i kirkebladet.
I fasten går det indsamlede beløb til ofrene for katastrofen på Haiti via Folkekirkens Nødhjælp.
Ad 4) Menighedsrådet vedtog et tillæg til kirkegårdsvedtægten for Snoldelev Kirkegård. Årsagen er de nye momsregler for
kirkegårde pr. 1/1 2010.
Ad 5) Intet at bemærke.
Ad 6) Der indhentes tre tilbud på kalkning af kirken.
Ad 7) Fælles regnskabsmøde med Tune Menighedsråd den 17. marts kl. 18.00.
Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Niels Eskildsen, K.E. Nabe-Nielsen, Niels Christiansen, referent.

Januar 2010:Menighedsrådsmødet den 21/1 er aflyst.

Liste til menighedsråd for Snoldelev sogn:

a der ikke er indkommet alternative lister med navne på kandidater til et nyt menighedsråd i Snoldelev sogn ved fristens for indgivelse af sådanne, er kandidaterne på nedenstående liste hermed valgt til at fungere som menighedsråd for de næste fire år.

Onsdag den 17/9 blev der på et opstillingsmøde i Snoldelev Præstegårds konfirmandstue opstillet en liste med navne på seks medlemmer, som ønskes opstillet til det nye menighedsråd i Snoldelev sogn.
Inga Pedersen.
Niels Eskildsen.
Kirsten Jensen.
Kirsten Olsen.
Bjarne Corneliussen.
Niels Christiansen.
Suppleanter:
Torben Jakobsen.
Vibeke Rude.
Poul Erik Jensen
Kirsten Madsen.
Niels Peter Jensen.