SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 19. NOVEMBER 2014 KL. 19.00 i KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden

1.       Godkendelse af protokol.

2.       Meddelelser fra formand.

3.       Orientering fra præster og udvalg.

4.       Godkendelse af kvartalsrapport.

5.       Valg af formand.

6.       Valg af næstformand.

7.       Valg af kirkeværge.

8.       Valg af kasserer

9.       Valg af kontaktperson.

10.   Valg af bygningskyndig.

11.   Valg af underskriftberettiget.

12.   Mødedatoer for 2015.

13.   Eventuelt.

Vedhæftet: Kvartalsrapport

Formand Niels Eskildsen

Referat:

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Provstiudvalget har godkendt regnskab 2013 - Revisionsprotokollat af 4.8.2014.

Ad 3) Adventsfest 30.11.14 kl. 14.00 i Snoldelev Kirke. En salmesangsaften i foråret. En meget vellykket fredagsfamilie med ca. 90 deltagere i Tune.

Ad 4) Kvartalsrapporten godkendt.

Ad 5) Niels Eskildsen (valgt med 6 stemmer.)

Ad 6) Niels Fejer Christiansen (valgt med 6 stemmer.)

Ad 7) Niels Fejer Christiansen.

Ad 8) Margit Larsen.

Ad 9) Niels Eskildsen.

Ad 10) Anker Klarskov Larsen.

Ad 11) Niels Eskildsen og Niels Fejer Christiansen.

Ad 12) 21. januar, 25. februar, 18. marts, 15. april, 20. maj, 17. juni, 19. august, 16. september, 21. oktober og 18. november 2015.

Ad 13) Alterdugene SKAL vaskes på et vaskeri med specialviden.

Referent Kirsten Olsen, Peter H. Christensen, Inga Pedersen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen, Margit Larsen, Niels Eskildsen, Karen Elise Nabe-Nielsen.

 

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 15. OKTOBER 2014 KL. 19.00 i KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden

1.       Godkendelse af protokol.

2.       Meddelelser fra formand.

3.       Orientering fra præster og udvalg.

4.       Endelig vedtagelse af budget for 2015.

4a) Revisionsprotokollat af 040814

5.       Kirke Web status og igangsætning?

6.       Eventuelt

PMV Niels Eskildsen

Referat:

Ad 1) Protokollen godkendt. Ad pkt 3. Nyt kirkeblad fra 1.januar 2015.

Takkekort fra Kirsten og Elo.

Ad 2) /

Ad 3) Allehelgensgudstjeneste den 2. november 2014 kl. 19.00.

Sogneaften 13. november kl. 19.00 om salmedigter Svein Ellingsen og ved sognepræst Ghita Katz Olsen.

Fredagsfamilie i Tune Menighedscenter d. 7. november 2014

Ad 4) Endeligt budget 2015 godkendes idet ligningen rettes til 1.634,631. Formål 3600 øges med kr. 10.000. Formål 6. Øvrig drift øges med 9.000,- kr. Formål 4. Kirkegården øges med 9.723,- kr.

Ad 4a) Vi har gennemgået revisionsprotokollatet og taget det til efterretning.

Ad 5) Kirkeweb sættes i gang.

Ad 6) /

Kirsten Olsen, referent. Niels Christiansen, Margit Larsen, G. Nilausen, Peter H. Christensen, Inga Pedersen, Niels Eskildsen, K.E. Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014 KL. 19.00 i KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12:

Dagsorden 

    1.       Godkendelse af protokol.

2.       Meddelelser fra formand.

3.       Orientering fra præster og udvalg.

4.       Vores behov og ønsker omkring annoncer og brug af kor i Snoldelev.

5.       Beslutning om automatisk dørlås ind til kirken.

6.       Eventuelt

PMV Niels Eskildsen, formand.

Referat

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Takkekort fra kordegn Birgit Andersen.

Takkekort fra Niels og Anna-Birthe Eskildsen.

Kirkelig ligning i 2015 er: 1.634.000,- kr.

Ad 3) Der arbejdes videre med kirkeweb.

Der blev drøftet Kirkepostens fremtid. Nyt fra 1.januar 2015. Ved høstgudstjeneste blev der indsamlet 2665,50 kr.

Ad 4) Fremover annoncerer vi kun i Heden. Menighedsrådet opfordrer til at annoncerne ikke bliver for store.

Koret fra Tune kan medvirke ved gudstjenester Juledag, Påskedag, Pinsedag og særgudstjenester i følge aftale med organisten.

Ad 5) Vi besluttede automatisk dørlås ind til kirken.

Ad 6)/

Kirsten Olsen, referent, Peter H. Christensen, Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Niels F. Christiansen, Niels Eskildsen, Margit Larsen, K.E. Nabe-Nielsen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 20. AUGUST 2014 KL. 19.00 i KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12 :

Dagsorden nr. 7/2014:

1.       Godkendelse af protokol.

2.       Meddelelser fra formand.

3.       Orientering fra præster og udvalg.

4.       Fastsættelse af honorar kil kasserer.

5.       Godkendelse af kvartalsrapport.

6.       Beslutning om kirkeweb i Snoldelev.

7.       Eventuelt.

PMV Niels Eskildsen, formand.

Referat:

ad 1) Protokollen godkendt.

ad 2) Budgetsamråd den 28.august i Konventhuset kl. 19.00. Niels Eskildsen og Birgitte Kryger deltager.

Gabrielle Nilausen er ansat som vikar i kordegnestillingen indtil 31. december 14.

Birgitte Kryger er ansat som regnskabsfører for Snoldelev Kirkekasse.

ad 3) Høstgudstjeneste den 14. september kl. 14.00. Indsamling til Møltrup Optagelseshjem og KFUK´s sociale arbejde.

Kirken er åben igen. Mandag lukket.

Facaden bliver malet mod syd på præstegården.

ad 4) Honorar til kasserer. 10.000,- kr. om året fra 1. januar 2014

ad 5) Kvartalsrapporten godkendt.

ad 6) Vi har besluttet at Snoldelev Kirke skal på kirkeweb. Vi arbejder hen imod det.

ad7) Ansøgning fra FDF i Gadstrup-Snoldelev. Vi har besluttet at give 2500,- kr. til en ny plæneklipper.

Referent Kirsten Olsen, Margit Larsen, Niels Eskildsen, Niels Christiansen, Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Karen Elise Nabe-Nielsen, Peter H Christensen og Gabrielle Nilausen.

SNOLDELEV MENIGHEDSRÅD INDKALDER TIL OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE, ONSDAG 18. JUNI 2014 KL. 19.00 i KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12

Dagsorden nr.6/2014                                     

1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand

2a) Forlængelse af løntilskudsordning.

3. Orientering fra præster og udvalg

4. Fastsættelse af honorar til kasserer.

5. Godkendelse af budget for 2015.

6. Flag ved kirken søndage i sommer.

7. Eventuelt.

Næste møde 20. august.

Snoldelev, den 12. juni 2014

P.M.V.

Niels Eskildsen, f ormand.

Referat.

Afbud fra Niels Eskildsen og Peter H. Christensen.

Birgitte Kryger gennemgik budgettet for 2015.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Ingen meddelelser.

Ad 2a) Vi vedtog at søge om forlængelse af Gabrielle Nilausens løntilskudsordning.

ad 3) Konfirmandundervisningen bliver om morgenen i efterår 2014 samt fire hele dage i forår 2015.

Orientering om kirkebladet - det nye fra 2015 - Vi vedtog at vi stadig skal have et blad.

Sognetur den 28. september til Bernstorff Slot og Lyngby Kirke.

Pinse på Herrens Mark: en meget vellykket 2. pinsedag ved Mosede Fort.

Ad 4) Honorar til kasserer fastsættes i august.

Ad 5) Årsbudget 2015 er godkendt med en kirkelig ligning på 1.558.000,- kr.

Ad 6) Flaget bliver taget ned efter gudstjenesten om søndagen i sommerperioden.

Ad 7) /

Referent Kirsten Olsen, Margit Larsen, Niels Christiansen, Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Karen Elise Nabe-Nielsen og Gabrielle Nilausen.

ONSDAG DEN 21.maj 2014 KL. 19.00 I KONFIRMANDSTUEN, SNOLDELEV BYGADE 12
Kirkesyn kl. 17.00

Dagsorden nr.5/2014    

1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Aftensang sommer 2014, fordeling af dage.

5. Høstgudstjeneste, kagebord?

6. Indsamlingsliste.

7. Ønsker til indhold til kirkeblad.

8. Eventuelt.

Snoldelev, den 14. maj 2014

P.M.V.

Niels Eskildsen, formand

Referat.

Afbud fra Niels Fejer Christiansen.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Snoldelev ønsker ikke at være med i kirkeavisen 2015.

Orgelbygger Husted er stoppet. Firmaet P.G. Andersen og Bruhn er tilbudt arbejdet.

Der er blevet ryddet op i den gamle grusgrav efter ønske fra ny ejer.

Karen Elise N-N. orienterede om aktiviteter i og omkring kirken.

En meget vellykket tur til Løgumkloster Refugium i maj.

Ad 4) Aftensang sommer blev fordelt.

Ad 5) Høstgudstjeneste den 14. september 2014 kl. 14.00 med kagebord.

Ad 6) Vi har godkendt den nye indsamlingsliste. (Se nærmere)

Ad 7) Vi ønsker et kirkeblad fremover.

Ad 8) Snoldelev Kirke har modtaget en flot indsamlingsblok, lavet og skænket af Anker Klarskov Larsen.

referent Kirsten Olsen, Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Margit Larsen, Niels Eskildsen, G. Nilausen, Peter H. Christensen. K.E. Nabe-Nielsen.

Tilføjelse til referat:Snoldelev d. 22-05-14.
Pressemeddelelse:
Snoldelev menighedsråd har vedtaget, at der skal installeres automatisk ringeanlæg ved klokkerne i kirken. Menighedsrådet har indhentet tilbud fra 2 forskellige firmaer,  Thubalka er valgt. Thubalka har leveret lugeanlæg samt hammerværk for bedeslag i 2007.  Arbejdet igangsættes først i juni måned.
Margit Larsen. Kasserer i menighedsrådet.

Jvfr. dagsorden nr.1 2014.   

Dagsorden nr.4/2014 (april)

1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Godkendelse af kvartalsrapport.

5. Stillingtagen til automatisk dørlås til kirken.

6. Valg af 2 medlemmer til udvalg for fremtidig kirkeblad.

7. Eventuelt.

Snoldelev, den 15. april 2014

P.M.V. Niels Eskildsen, formand.

Referat:

Afbud fra Niels Eskildsen, Inga Pedersen og Peter H. Christensen.

Gabrielle Nilausen deltog i mødet.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Tak på familiens vegne fra Kristen Eskildsen for opmærksomheden ved Anne-Maries sygdom, død og begravelse.

Ad 3) Der bliver indkøbt holder til blomsterne på kirkegården til fælles brug. Skal stå ved vandhanerne.

Margit Larsen er repræsentant til Pinse på Herrens Mark 2. Pinsedag.

Kirken bliver kalket. Starter 5. maj.

Håndtag er sat på ved våbenhus og gelænder ved vestlig portlåge.

ad 4) Kvartalsrapporten er godkendt.

Ad 5) Vi tager stilling til automatisk dørlås senere.

Ad 6) Udvalg til fremtidig kirkeblad: Margit Larsen og Kirsten Olsen.

ad 7) Menighedsrådsmøde den 21. maj kl. 17.00 og kirkesyn.

Referent Kirsten Olsen, Niels Christiansen, G. Nilausen, K.E. Nabe-Nielsen, Margit Larsen og Kirsten Jensen.

Dagsorden nr.3/2014  (marts)                                               

1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2013.

5. Eventuelt.

Næste møde 23. april.

Snoldelev, den 12. marts 2014

P.M.V.  Niels Eskildsen, Formand

Referat:

Alle rådsmedlemmer til stede, og Birgitte Kryger, regnskabsfører.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp i Snoldelev: 8961,50 kr.

Ordination den 31. marts 2014 i Roskilde Domkirke af Gabrielle Tine Juhl Nilausen, der indsættes 2. Påskedag, den 21. april 2014 kl. 10.30.

Ad 3) Familieaften i Tune den 4. april 2014 kl. 18.00.

Elly Elm afleverer duge. Elly har vasket dugene i 40 år. Nu for sidste gang.

Kirketur den 28. september 2014.

Ad 4) Vi har gennemgået og godkendt årsregnskabet for 2013. Det er afleveret den 19. marts 2014 kl. 08.08.

Ad 5) Efter gudstjenesten den 21/4 2014 er der buffet i konfirmandstuen.

Referent Kirsten Olsen, Peter H. Christensen, Niels Eskildsen, Inga Pedersen, Margit Larsen, Niels Christiansen, Kirsten Jensen og Karen Elise Nabe-Nielsen.

 Dagsorden nr.2/2014 (februar)     

1. Godkendelse af protokol.

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Avis projekt Roskilde Domprovsti.

Vores holdning til at deltage.  Se digital arbejdsplads.

5. Landsindsamling d. 9. marts til Folkekirkens Nødhjælp.

6. ”Pinse på Herrens mark”, skal vi være med?

7. Aftensang i Snoldelev kirke til sommer?

8. Eventuelt.

Næste møde 19. marts.

Snoldelev, den 19. februar 2014

P.M.V. Niels Eskildsen, formand

Referat:

Afbud fra Inga Pedersen.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 2) Budgetsamråd den 15. marts i Jakobskirken kl. 10-15.

Ad 3) Tilbud om præst i job med løntilskud i Snoldelev -Tune Pastorat. Cand. theol. Gabrielle Tine Juhl Nilausen. Fra 1. april - 6 mdr.

Stiftdag den 30. marts 2014 i Roskilde.

Ad 4) Vi ønsker at være med i avisprojekt Roskilde Domprovsti i prøveperioden for 1 år. Sogneredaktør Karen Elise Nabe-Nielsen og Kirsten Olsen.

Ad 5) Vi mødes i præstegården kl. 10.00 og fordeler ruterne i Snoldelev Sogn.

Ad 6) Snoldelev og Tune er med på "Pinse på Herrens Mark".

Ad 7) Aftensang i Snoldelev Kirke 1. juli, 15. juli og 5. august kl. 19.00.

Ad 8) /

Referent Kirsten Olsen, Niels Christiansen, Niels Eskildsen, Peter H. Christensen, Kirsten Jensen, Margit Larsen og Karen Elise Nabe-Nielsen.

Dagsorden nr.1/2014    (januar)                                              

1. Godkendelse af protokol.

1a) Restaurering af gammel, rød messehagel?

2. Meddelelser fra formand.

3. Orientering fra præster og udvalg.

4. Evaluering af adventsfest og december måneds arrangementer.

5a) Beslutning omkring automatisk klokkeringning.

5) Gennemgang af tilbud.

6. Regnskabsassistance (Anne-Marie er sygemeldt).

7. Fællesmøde med Tune.

8. Eventuelt.

Snoldelev, den 9. januar 2014

P.M.V. Niels Eskildsen, Formand

Referat:

Abud fra Peter H. Christensen.

Ad 1) Protokollen godkendt.

Ad 1a) Restaurering af rød messehagel ialt 5.781 kr.- er vedtaget.

Ad2) Materiale til Folkekirkens indsamling den 9. marts 2014 er kommet.

Ad 3) Torsdag den 30. januar kl. 19.00 er der sognets aften med Frederik Nabe-Nielsen o,m 1. Verdenskrig.

Ad 4) Adventsfest, julekoncert og krybbespil . Alle arrangementer fine og godt fremmøde.

Ad 5a) Vi har besluttet, at vi skal have automatisk klokkeringning.

Ad 5) Vi har valgt tilbudet fra Thubalka. Vi undersøger automatisk lås på kirkedøren.

Ad 6) Vi køber os til regnskabsassistance under Anne-Maries sygemelding.

Ad 7) Ikke behandlet.

Ad 8) Vi har skiftet fra Danske Bank til Nordea i følge tidligere beslutning.

Referent Kirsten Olsen.

Margit Larsen, Niels Eskildsen, Niels F. Christiansen, Inga Pedersen, Kirsten Jensen, Karen Elise Nabe-Nielsen.